Walne Zebranie

Olsztyn, dnia 14 listopada 2016 roku

 

Decyzja Prezesa Oddziału Olsztyn
nr 2016/11/14/OLS/PRE/1
o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

 

Na podstawie punktu 7. regulaminu oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:
Termin:
29 listopada 2016 roku (wtorek), godz. 17:30 (pierwszy termin), 18:30 (drugi termin)
Miejsce:
Olsztyn, restauracja „U Artystów” ul. H. Kołłątaja 20 w Olsztynie

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów.
2. Wybór protokolanta, przewodniczącego obrad i komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na delegatów na Konwent Stowarzyszenia Koliber.
5. Wybór delegatów na Konwent.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Łukasz Łupiński
Prezes Oddziału