Walne Zebranie

Olsztyn, dnia 7 marca 2017

Decyzja Prezesa Oddziału Olsztyn
nr 2017/03/07/OLS/PRE/1
o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

 

Na podstawie punktu 7. regulaminu oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Olsztyn Stowarzyszenia KoLiber w terminie, miejscu oraz z porządkiem obrad jak niżej:

Termin:
21 marca 2017 roku (wtorek), godz. 17:00 (pierwszy termin), 18:00 (drugi termin)

Miejsce: Olsztyn, ul. Kołłątaja 20 (Restauracja „U Artystów”)
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów.
2. Wybór protokolanta, przewodniczącego i komisji skrutacyjnej.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej
5. Wybór członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
6. Zgłaszanie propozycji zmian Regulaminu Oddziału
7. Przyjęcie zmian w Regulaminie
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Łukasz Łupiński

Prezes Oddziału